Komitet Konsultantów Naukowych: dyskusja o wstępnym monitoringu problemu środowiskowego

Komitet Konsultantów Naukowych: dyskusja o wstępnym monitoringu problemu środowiskowego

Na drugim spotkaniu Komitetu Konsultantów Naukowych ds. mapy klimatycznej dla Warszawy (24 kwietnia) uczestniczki i uczestnicy dyskutowali o wnioskach wynikających z opracowań przygotowanych w ramach wstępnego monitoringu problemu środowiskowego dla potrzeb projektu „Adaptcity”. Monitoring problemu środowiskowego określa stan wyjściowy ekosystemu danego obszaru – w tym przypadku miasta Warszawy – przed podjęciem działań przewidzianych w projekcie. Nakreślenie stanu wyjściowego pozwala ocenić i zmierzyć zmiany, które mają zajść w wyniku przeprowadzenia określonych działań.

Monitoring problemu środowiskowego przygotowywane w ramach projektu ma dwa cele:

 • inwentaryzację zagrożeń związanych ze zjawiskami pogodowymi i ich wpływu na poszczególne elementy ekosystemu Warszawy
 • określenie tendencji negatywnych i pozytywnych dotychczasowych zmian w ekosystemie.

W ramach monitoringu problemu środowiskowego opracowywane są m.in.:

– zróżnicowania pod względem powierzchni przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych dla wód opadowych obszaru Warszawy

– zróżnicowania intensywności (gęstości) zabudowy dla wybranych części Warszawy

– zróżnicowania pod względem jakości i stanu terenów zielonych Warszawy (jakość zieleni miejskiej na podstawie wskaźnika NDVI)

– albedo oraz temperaturę powierzchni miasta st. Warszawa wraz z legendą oraz

 • zobrazowanie i statystyka interwencji straży pożarnej w związku z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi na terenie miasta (na podstawie danych o interwencjach otrzymanych od Państwowej Straży Pożarnej).
 • analiza umieralności w wyniku fal ciepła i fal mrozu w mieście oraz inne analizy opracowywana przez Państwowy Zakład Higieny.

Na spotkaniu omówiono trzy pierwsze wspomniane analizy i wysunięto wniosek, że raczej należy iść w kierunku analizy studiów przypadku dla wybranych fragmentów miasta. Dyskutując nad obrazowaniami IGiK uczestnicy i uczestniczki zastanawiali się jak ustalić optymalną relację powierzchni przepuszczalnej do nieprzepuszczalnej. Przyjęto, że ocena jest pozytywna przy przepuszczalności powyżej 45%. W opracowaniu wskaźnik nieprzepuszczalności zdefiniowano na podstawie procentu zajętości powierzchni nieprzepuszczalnych np. asfaltu lub betonu. Do obliczenia albedo (parametru określającego zdolność odbijania promieniowania słonecznego przez powierzchnię Ziemi) wykorzystano zdjęcia z okresu wegetacyjnego bez ekstremalnych miesięcy upalnych. Podczas dyskusji podkreślono także, że ważne jest określenie rodzaju podłoża (gleby) oraz pory suchej lub deszczowej, które wpływają na utwardzanie podłoża (czyli jego przepuszczalność).

Ocena stanu Systemu Przyrodniczego Miasta ma na celu rozpoznanie terenów biologicznie czynnych w granicach Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Systemu Przyrodniczego Miasta. System Przyrodniczy Warszawy (SPW) jest zidentyfikowaną i wyodrębnioną częścią miasta, pełniącą nadrzędne funkcje przyrodnicze (biologiczną, klimatyczną i hydrologiczną) oraz podporządkowane jej funkcje pozaprzyrodnicze, m.in. mieszkaniową, rekreacyjną i wypoczynkową oraz estetyczną. SPW składa się z obszarów o różnym charakterze, sposobach zagospodarowania i zainwestowania, a także o różnych cechach i walorach środowiska przyrodniczego.

W systemie przyrodniczym Warszawy wyodrębniono:

 • obszary podstawowe SPW – tereny o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, a także tereny zurbanizowane, o udziale powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszym niż 70%
 • obszary wspomagające SPW – tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych
 • wybrane tereny zurbanizowane, o udziale powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 60%
 • obszary korytarzy wymiany powietrza.

W opracowaniu opierano się na zdjęciach z okresu pełnej wegetacji (czerwiec, lipiec). W efekcie powstała mapa powierzchni biologicznie czynnych na terenie Warszawy.

MAPY-zieleni

W spotkaniu udział wzięli:

 • dr Wojciech Szymalski, Instytut na rzecz Ekorozwoju, koordynator projektu „Adaptcity”
 • dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju, ekspert ds. klimatu w projekcie
 • Renata Filip, Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • dr hab. Elwira Żmudzka, Zakład Klimatologii Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorka zespołu ds. mapy klimatycznej w projekcie
 • dr Małgorzata Liszewska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Barbara Szulczewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki, Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska, projekt KLIMADA
 • Anna Dźwigalska, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
 • Leszek Drogosz, dyr. Biura Infrastruktury, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
 • Adam Pirowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Monika Tomaszewska, Instytut Geodezji i Kartografii
 • Agata Mościło, Instytut Geodezji i Kartografii
 • Anna Czyżewska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Następne spotkanie zaplanowane jest na 19 czerwca 2015, a jego tematem będzie ocena aktualnego zagrożenia Warszawy przez zjawiska meteorologiczne i rola zmian klimatu. Czwarte spotkanie komitetu zaplanowane jest na  8 września 2015.

Czytaj także:
Konsultantki i konsultanci mapy klimatycznej Warszawy rozpoczęli pracę
Mapa klimatyczna

 

 

 

 

 

 

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz