Jesteś na archiwalnej stronie internetowej ADAPTCITY.

Deklaracja dostępności adaptcity.pl

Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Adaptcity.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
3. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
4. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
5. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
6. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
7. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
8. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
9. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
10. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
11. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Tab, Enter, Page Up, Page Down

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Katarzyna Walczyk.
 • E-mail: kwalczyk@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 443 22 91

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Infrastruktury
 • E-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 443 35 85 22 443 35 86
 • Adres: pl. Defilad 1, PKiN, p. XIII
  00-901 WarszawaAdres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1;

Dojście/dojazd:

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Metro Świętokrzyska 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10; Centrum 01, 03, 05, 06; Dworzec Centralny 11, 16 Emilii Plater 01, 02, 04; Metro Świętokrzyska 05, 06;
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością;
Wejście dostępne: Wejście od ul, Emilii Plater przez dziedziniec wewnętrzny;

Obsługa mieszkańca odbywa się na: hol główny/II p;

Dostosowanie budynku:
Windy;
Platformy jezdne przyschodowe,
podnośniki;

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: Hol windowy po obu stronach, dostęp platformą jezdną z holu głównego lub bezpośrednio z wejścia na dziedzińcu wewnętrznym;

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych:hol główny/II p;

Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 656 76 00.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Możliwość zmiany rozmiaru czcionki.

Inne informacje i oświadczenia

Brak.