Jesteś na archiwalnej stronie internetowej ADAPTCITY.

Działania prowadzone w projekcie

Więcej informacji o przebiegu i ewaluacji projektu możesz się dowiedzieć z Raportu „Zaadaptowana Warszawa – ten raport jest dla każdego

Opracowanie mapy klimatycznej Warszawy
Mapa klimatyczna, a właściwie zestaw map, jest niezbędnym punktem wyjścia do sformułowania strategii adaptacji obszarów miejskich do zmian klimatu. Opracowanie mapy pozwala rozpoznać i określić zagrożenia, jakie mogą zaistnieć przy prognozowanej skali zmian klimatu globalnego.

Mapa klimatyczna została opracowana w zespole naukowym pod kierownictwem prof. dr Elwiry Żmudzkiej z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Mapa obrazuje przestrzenne zróżnicowanie ryzyk klimatycznych i wynikające z nich skutki dla ludzi, gospodarki i przyrody – w wersji profesjonalnej i popularnej.

Więcej informacji o mapie można przeczytać w zakładce Mapa klimatyczna.

Strategia adaptacji Warszawy do zmian klimatu
Podstawą dla opracowania strategii będzie mapa klimatyczna Warszawy oraz analiza innych dokumentów miasta pod kątem działań ważnych dla adaptacji. W opracowaniu strategii zostanie zastosowane podejście ekosystemowe do zarządzania miastem czyli uznanie, że zarówno przyrodnicze jak i antropogeniczne komponenty ekosystemu miejskiego świadczą równorzędne usługi na rzecz mieszkańców miasta. Zachwiana równowaga pomiędzy komponentami ekosystemu miejskiego wywołuje nasilenie negatywnych zjawisk związanych ze zmianami klimatu.

Strategia zostanie opracowana w procesie partycypacyjnym, w którym będą uczestniczyć różne warszawskie grupy społeczne (w szczególności osoby starsze i młodzież, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, służby miejskie, administracja miasta itp.). Inicjatywy obywatelskie zostaną włączone do strategii przygotowanej przez administrację miasta.

Cykl konferencji lokalnych dla władz polskich miast
Informacje o prowadzonych w Warszawie działaniach na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu będziemy rozpowszechniać wśród władz 12 metropolitalnych miast w całej Polsce oraz w innych miastach poprzez:

Popularyzacja tematyki adaptacji do zmian klimatu
Tematykę konieczności adaptacji polskich miast do zmian klimatu oraz samą mapę klimatyczną Warszawy będziemy upowszechniać zarówno wśród mieszkańców i mieszkanek Warszawy oraz innych miast jak i przedstawicielek i przedstawicieli administracji samorządowych za pośrednictwem Internetu, prasy lokalnej, spotkań w terenie, pokazów filmu edukacyjno-szkoleniowego, tablic informacyjnych rozstawionych w przestrzeni miejskiej itp.

Wizyta studyjna w Stuttgarcie dla przedstawicieli władz miejskich
Wizyta studyjna przewidziana jest dla przedstawicielek i przedstawicieli polskich miast metropolitalnych, w tym Miasta St. Warszawy. Celem wizyty w Stuttgarcie jest zapoznanie się z stuttgarckimi rozwiązaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu i zachęcenie przedstawicieli samorządów lokalnych do podejmowania podobnych działań w Polsce. Stuttgart jest jednym z europejskich miast, które posiada strategię adaptacji do zmian klimatu sporządzoną na podstawie specjalnego atlasu klimatycznego miasta (patrz Dobre praktyki).

Relację z wizyty, która odbyła się w październiku 2014 r., można przeczytać tutaj .

Poradnik dotyczący adaptacji do zmian klimatu na obszarach miejskich
Poradnik poświęcony adaptacji do zmian klimatu na obszarach miejskich będzie rozpowszechniany wśród przedstawicielek i przedstawicieli władz miejskich, organizacji społecznych i innych interesariuszy metropolii oraz innych dużych i średnich miast w Polsce (ok. 50 miast). Zostaną w nim wykorzystane także doświadczenia partnera zagranicznego – miasta Stuttgart w Niemczech. Poradnik będzie miał na celu:

  • prowadzenie odbiorców krok po kroku ku strategii ograniczającej wrażliwość miasta na zmiany klimatu
  • zidentyfikowanie i ustalenie priorytetów w zakresie działań adaptacyjnych
  • zintegrowanie działań adaptacyjnych z innymi dokumentami strategicznym miast.

Wsparcie we wdrażaniu podejścia ekosystemowego do planowania
W ramach projektu będziemy wspierać władze polskich miast we wprowadzaniu podejścia ekosystemowego i związanych z nim nowych instrumentów do planowania. Podejście ekosystemowe polega na uwzględnieniu w środowisku miejskim komponentów zarówno przyrodniczych jak i antropogenicznych, włączonych w obieg wody, powietrza i innych składników potrzebnych do życia i funkcjonowania miasta. Przyrodnicze i antropogeniczne komponenty ekosystemu miejskiego świadczą równorzędne usługi na rzecz mieszkańców miasta.