Jesteś na archiwalnej stronie internetowej ADAPTCITY.

W dniach 18 i 19 września w Warszawie odbędzie się dwudniowa międzynarodowa konferencja pt.: Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu (konferencja ADAPTCITY). Eksperci i przedstawiciele miast będą rozmawiali o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu oraz adaptacją do nich.

Zaproszenie na konferencję Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu

 Agenda konferencji

Książka abstraktów

Prezentacje przedstawione na konferencji znajdują się tutaj

Zapraszamy na krótki film o konferencji tutaj

Prelegenci i moderatorzy 

Wiesław Bielawski od 2002 roku Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej.
Do maja 2010 roku prezes Krajowej Rady Izby Urbanistów. Także członek Pomorskiej Okręgowej Izby Zawodowej Architektów, przewodniczący Komisji Unii Metropolii Polskich ds. Integracji Planów Rozwoju i Inwestycji Miejskich, członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministrze Infrastruktury, członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, przewodniczący MKUA w Gdańsku.
Ukończył dwie specjalności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej: Architekturę i Planowanie Przestrzenne. W latach 90-tych członek zespołów generalnego projektanta m.in. miast Wejherowa, Lęborka i Tczewa. Sprawował także nadzór nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla obszarów położonych w gminach Gniewino i Krokowa.
Laureat oraz członek Jury wielu konkursów architektonicznych. Jako Juror oceniał m.in. halę sportowo-widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu (obecnie Ergo Arena), przewodniczył Jury m.in. międzynarodowego konkursu na koncepcję architektoniczną Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz międzynarodowego konkursu na koncepcję ekspozycji Muzeum II Wojny Światowej. Od 2002 sprawuje nadzór nad sporządzeniem nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku. Prelegent seminariów o tematyce architektonicznej i urbanistycznej.

Mariusz Skiba  – Wiceprezydent Miasta Katowice. Wychował się i mieszka w Katowicach. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego, zarządzania i inżynierii produkcji Politechniki Śląskiej. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem europejskim. Pracował w Urzędzie Miasta Katowice oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Radnego Miasta Katowice. Pracował w Komisjach Budżetu oraz Infrastruktury i Środowiska, gdzie od 2013 roku był jej Przewodniczącym.
W latach 2007-2011 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec. Następnie koordynował prace zespołu złożonego z mieszkańców Piotrowic i Ochojca, który doprowadził do odtworzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 w roku 2012. Hobbystycznie uprawia koszykówkę i bieganie. Czas wolny lubi spędzać aktywnie w górach i z rodziną.
Pełniąc funkcję Wiceprezydenta Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba zajmuje się między innymi ochroną środowiska, górnictwem oraz jest Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. koordynacji działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie Miasta Katowice 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z 14. Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto.

Prof. dr hab. Jacek Piskozub pracuje w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie zajmując się związkami między oceanem i klimatem.

 

 

 

Prof. dr hab. Piotr Skubała – profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog, etyk środowiskowy, działacz na rzecz ochrony przyrody.

 

 

 

Dr hab. Marcin Sielezniew, prof. UwB. Pracuje w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i wielu artykułów popularnonaukowych z dziedziny entomologii, a także książki poświęconej motylom dziennym.

 

 

 

Prof. Elżbieta Mączyńska – profesor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.

 

 

Prof. dr hab. Wojciech Hanke jest od przeszło 30 lat związany z Instytutem Medycyny Pracy. Jest kierownikiem Zakładu Epidemiologii Środowiskowej oraz Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych. Jako Konsultant Krajowy Ministra Zdrowia w dziedzinie Zdrowia Środowiskowego angażuję się upowszechnienie wiedzy z zakresu jakości powietrza i jego wpływu na zdrowie oraz wypracowanie i promowanie dobrych praktyk w celu poprawy jakości powietrza.

 

Barbara Szulczewska – dr hab., prof. SGGW; jej zainteresowania badawcze obejmują przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego i planowania rozwoju miast; przestrzenne aspekty rozwoju zrównoważonego; metody sporządzania planów ochrony i strategicznych prognoz oddziaływania na środowisko, a ostatnio zagadnienia rolnictwa miejskiego oraz planowania i zarządzania zieloną infrastrukturą miast; pracuje w katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW; do 1997 r. zatrudniona w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej; członek Rady Programowej Towarzystwa Urbanistów Polskich, Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Zespołu Problemowego ds. Miast i obszarów Metropolitalnych; autorka i współautorka ponad 30 ekspertyz, opracowań studialnych, a także kilkudziesięciu publikacji.

Prof. dr hab.Piotr Tryjanowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bada m.in. procesy urbanizacji zwierząt, adaptacje do zmian klimatycznych. Publikuje na łamach najlepszych międzynarodowych czasopism specjalistycznych. Zaangażowany w projekty naukowe oparte o koncepcję dane nie dogmaty (Data not Dogma)!

 

 

Katarzyna Szymczak-Pomianowska – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, odpowiedzialna za wdrażanie działań oraz mechanizmów, mających  na celu efektywną adaptację miasta do zmian klimatu, w tym rozwój i udostępnianie wrocławianom terenów zielonych.  Aktywnie wsłuchująca się w głosy mające na celu wypracowanie takich rozwiązań, by Wrocław był miastem zielonym, zdrowym i zadowolonym. Od kilku lat zaangażowana w  dialog z mieszkańcami w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz konsultacji społecznych.  Jako kobieta – aktywna prywatnie i zawodowo miłośniczka przyrody, jazdy na rowerze oraz miasta w którym żyje.

 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz (ur. 1962r.)

Doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energetycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Chantal Pacteau – emerytowany starszy naukowiec we francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) i współkierownikiem europejskiego ośrodka badań nad zmianą klimatu w miastach (UCCRN).
Po współpracy z UNESCO pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych w Afryce i na Bliskim Wschodzie w Urzędzie ds. Stosunków Europejskich i Międzynarodowych CNRS, a także jako Zastępca Dyrektora Paryskiego Konsorcjum Klimat-Środowisko-Społeczeństwo (2007-2016), w którym wzmocniła interdyscyplinarność między klimatem, życiem i naukami humanistycznymi i społecznymi oraz relacjami z instytucjami publicznymi i uruchomiła różne programy adaptacji do zmian klimatu.
Współorganizowała kilka różnych krajowych i międzynarodowych warsztatów, seminariów, konferencji, a wśród nich w 2015 r. wydarzenia towarzyszące konferencji Nasza wspólna przyszłość w kontekście zmian klimatu i COP21. Reprezentowała CNRS w IPCC Cities and Climate Chance (Edmonton, 2018).
Była członkiem strategicznych komitetów doradczych na różnych szczytach, takich jak Międzynarodowa Konferencja na temat Różnorodności Biologicznej (UNESCO, 2005) Światowy Szczyt w sprawie Zrównoważonego Rozwoju Miast (Nantes, 2013), Szansa na zmianę klimatu (Nantes, 2016, Agadir, 2017).
Bardzo wcześnie w swojej karierze aktywnie angażowała się w kwestię relacji między nauką a społeczeństwem. Publikuje artykuły w mediach i czasopismach naukowych.

Thomas Kiwitt –  jest dyrektorem wydziału planowania regionalnego w jednym z najbardziej dynamicznych regionów Niemiec Verband Region Stuttgart. Nadzoruje realizację strategii rozwoju przestrzennego, która obejmuje egzekwowanie obowiązkowych wytycznych, usług doradczych i wsparcia dla władz lokalnych, a także działań badawczych.

 

 

Silvia Weidenbacher – starszy planista krajobrazu
Verband Region Stuttgart.
Pracuje jako architekt krajobrazu w dziale planowania w regionie Stuttgartu. Odpowiada za tematykę planowania zielonej infrastruktury i adaptacji do zmian klimatycznych, w tym zarządzanie europejskimi i krajowymi projektami finansowymi.

 

Tibor Ferenc Racz urodził się w 1967 r. w Budapeszcie, w 1991 r. ukończył inżynierię wodną. Przez lata pracował jako projektant w zakresie drenażu opadów i ochrony przeciwpowodziowej. Od 2008 roku kieruje Działem Ochrony Przeciwpowodziowej w Budapeszcie.

 

 


Marloes Dout – konsultant ds. zrównoważonego rozwoju w gminie Rotterdam od 2014 roku. Ukończyła studia na Uniwersytecie Technicznym w Delft w ramach programu Master Industrial Ecology. Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół zielonych dachów a w szczególności temat w jaki sposób zielone dachy mogłyby wzmocnić populację pszczół w Holandii. Po ukończeniu studiów kontynuowała badania nad zielonymi dachami dla miasta Rotterdam. Obecnie zajmuje się wdrażaniem ekologicznych i wielofunkcyjnych dachów w szerszym kontekście adaptacji klimatu i transformacji energetycznej. Skupia się na kampaniach informacyjnych na temat zrównoważonego rozwoju skierowanych do mieszkańców miast.

Dr. Andrej Steiner  – założyciel i dyrektor Karpackiego Instytutu Rozwoju od 2004 roku. Posiada ogromne doświadczenie i wiedzę w zakresie zarządzania rozwojem terytorialnym, planowania strategicznego oraz wdrażania planów rozwoju na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W ostatnich latach koncentruje się na zagadnieniach związanych z klimatem poprzez poprawę rozwoju obszarów miejskich, włączając zagadnienia klimatyczne do procesów planowania, podejmowania decyzji. Autor licznych publikacji wydanych na Słowacji i poza jej granicami. W przeszłości  pracował jako główny doradca ONZ ds. Europy i krajów byłego Związku Radzieckiego w dziedzinie zarządzania środowiskiem, jako dyrektor Programu Ochrony Środowiska Amerykańskiego Korpusu Pokoju dla Słowacji i jako konsultant Komisji Europejskiej.

Alena Kozlayová – absolwentka Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszyckiej. Jest członkiem CDI od 2006 roku. Specjalizuje się w zarządzaniu rozwojem miast. Oprócz specjalistycznej wiedzy na temat procesów administracji publicznej, a w szczególności planowania strategicznego i wdrażania planów na różnych poziomach, Alena prowadzi badania w zakresie przygotowania i wdrażania polityki klimatycznej w samorządach miejskich, kładąc nacisk na udział społeczeństwa, przejrzystość, efektywność . Jest autorką i współautorką publikacji na temat zarządzania i adaptacji do zmian klimatu na poziomie miejskim u regionalnym.

 


Dr Agnieszka Krzyżewska jest pracownikiem Zakładu Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie. Jest autorka ponad 20 publikacji naukowych, związanych z tematyką wyznaczania, przebiegu i skutków fal upałów w Polsce i na świecie.

 

 

Jacek Zalewski, absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, obecnie kieruje biurem firmy Arup w Krakowie, zajmując się głównie gospodarką wodną. Jego doświadczenie obejmuje cały cykl przygotowania inwestycji, w tym związanych z dofinansowaniem ze źródeł UE i międzynarodowych instytucji finansujących: od studiów wykonalności i analiz przedprojektowych, przez projektowanie, organizację procesu inwestycyjnego, aż po realizację i końcową ewaluację efektów projektów. Od ponad 10 lat zaangażowany w projekty związane z ochroną przed powodziami i podtopieniami i ich powiązaniem z planowaniem przestrzennym miast „przyjaznych dla mieszkańców”. Współautor szeregu projektów przygotowujących miasta do zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Interesuje się inwestycjami, które ze względu na skalę i wielodyscyplinarność szczególnie wymagają zrównoważonego podejścia lub projektami, których osią jest poszukiwanie kompromisu między ochroną przyrody, a ingerencją człowieka, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych. Przygotowywał wiele konsultacji społecznych, a także ocen zrównoważenia dla projektów inwestycyjnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarowania wodami deszczowymi na terenach zurbanizowanych, jest również prezenterem na konferencjach o tej tematyce (Stormwater Poland, Retencja 2050+, Adaptcity, GWOR Zakopane).

Anna Czyżewska  – Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Absolwentka Politechniki Warszawskiej – Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, specjalność inżynieria środowiska. Na Politechnice Warszawskiej uzyskała tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska. Posiada również tytuł MBA uzyskany w Centrum Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie Warszawskim.
Swoją pracę zawodową rozpoczynała w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego „STOLICA” / od 1991 r. „STOLICA CONSULTING, Sp. z o.o., dochodząc do stanowiska projektanta po uzyskaniu w 1989 uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. W Biurze STOLICA zajmowała się projektami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności dla aglomeracji warszawskiej.
Od 1994 zatrudniona w Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska.
W latach 2004 – 2007 pełniła funkcję Członka Zarządu MPWiK w m. st. Warszawie S.A. oraz Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), współfinansowanego z Funduszu Spójności „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” I, II, III faza, w skład którego wchodziła realizacja oczyszczalni ścieków Czajka.
W latach 2011-2015 Członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej oraz w latach 2014 -2016 Członek Krajowej Rady Promocji Funduszu Żeglugi Śródlądowej.

Mgr Wojciech Kiryła – absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w roku 2014 na specjalizacji Geoinformatyka i Teledetekcja, natomiast tytuł pracy magisterskiej brzmiał Cyfrowa mapa geomorfologiczna województwa lubelskiego w skali 1: 300 000 z wykorzystaniem metod geoinformatycznych.
Pracę w Instytucie Geodezji i Kartografii rozpoczął we wrześniu 2014. Interesuje się przede wszystkim wykorzystaniem narzędzi GIS w badaniach dotyczących zagrożeń środowiska i oraz zmian, jakie zachodzą w obszarach zurbanizowancyh. W ramach pracy w IGiK uczestniczył w takich projektach jak: SERENE – Bioenergy as the key to economic growth of the regions – Bioenergy as the key to economic growth of the regions – EO Based Service Supporting Energy Crops Cultivation, POLWET – System for new space-based products for wetlands under Ramsar Convention – pilot Project for Poland supporting future GlobWetland czy też GyroScan – Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego.

Katarzyna Siekanowicz-Grochowina – doktorantka na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Zawodowo zajmuje się systemami informacji geograficznej (GIS), współautorka Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).

 

 

Daniel Wrzoszczyk – dyrektor biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, od 2008 roku zaangażowany w tworzenie i funkcjonowanie lokalnych partnerstw samorządowych oraz koordynację realizacji zintegrowanych strategii rozwojowych.

 

 

Witold Okoński – doświadczenie w branży dachowej od 1983 r., pracując zarówno w firmie wykonawczej jak i w przemyśle w Niemczech i od kilku lat również w Polsce. Obecnie zajmuje stanowisko Area Managera na kilka krajów Europy Środkowej i Wschodniej w firmie Carlisle Construction Mate¬rials GmbH. Prezes DAFA w latach 2012-2018. Członek Zespołu Redakcyjnego „Wytycznych dla dachów zielonych” DAFA.

 

Iwona Bobrek – ekonomista z wieloletnią praktyką w samorządzie lokalnym; obecnie zatrudniona na stanowisku dyrektora Wydziału Zarządzania Finansami Miasta w Urzędzie Miasta Szczecin; absolwent MBA Uniwersytetu Szczecińskiego; ukończyła kurs: Urban Management Course – World Bank, Budapeszt, 2001; praktyk controllingu – wieloletni członek Internationaler Controller Verein; doradca przy wdrożeniu budżetu zadaniowego; autor artykułów z dziedziny finansów publicznych: budżetu zadaniowego, zdolności kredytowej, badania wiarygodności kredytowej – credit ratingu.

Dr Leszek Trząski – przyrodnik, inżynier środowiska, edukator, od prawie 30 lat współpracujący z samorządami gmin, powiatów, regionów. Wicedyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (wcześniej pracownik naukowy GIG w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego) i pracownik Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie.

Daniel Rabczenko – matematyk, doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Adiunkt w Zakładzie Analiz i Monitorowania Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Od dwudziestu lat zajmuje się analizą różnego rodzaju danych epidemiologicznych i medycznych, w szczególności czynników wpływających na krótkookresowy zmiany umieralności.

Bartosz Zimny – architekt. W latach 2013 – 2016 związany zawodowo z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi. Od 2016 r. Pracuje w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Łodzi w wydziale Architektury i Zieleni. Opracował koncepcję modernizacji łódzkich ulic na ulice typu woonerf. Autor oraz współautor projektów pierwszych woonerfów w Łodzi. W kręgu jego zainteresowań jest przede wszystkim wpływ przestrzeni publicznej na mieszkańców miasta.