Strategia Adaptacji Warszawy do zmian klimatu przeszła konsultacje społeczne

Strategia Adaptacji Warszawy do zmian klimatu przeszła konsultacje społeczne

Strategia Adaptacji Warszawy do zmian klimatu przeszła konsultacje społeczne. Była to okazja do zapoznania się przez warszawską społeczność z zagrożeniami, jakie czeka miasto w wyniku zmiany klimatu. Od 1352 osób zebrano propozycje działań, które mogą wzbogacić Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050.

Czy rozumiemy adaptację do zmian klimatu?

Jak wynika z przeprowadzonych w 2016 r. dla potrzeb projektu ADAPTCITY badań ilościowych i jakościowych, wśród mieszkańców jest raczej nieduże zrozumienie pojęcia „adaptacji do zmiany klimatu” oraz działań służących adaptacji do zmian klimatu. Podobne wnioski można wysnuć po analizie ankiet zebranych podczas Dnia Ziemi i Dni Warszawy. Na podstawie samych ankiet trudno ocenić, czy respondenci rzeczywiście rozumieją znaczenie zieleni i gospodarowanie wodą dla adaptacji miasta do zmian klimatu, w łagodzeniu skutków zagrożeń, jakimi są upały czy podtopienia. Formuła warsztatów konsultacyjnych, w których dyskusję poprzedzał wykład o zmianach klimatu i zagrożeniach z nimi związanymi dla Warszawy, spełniła swoją rolę edukacyjną, a proponowane przez uczestników rozwiązania odnoszą się do rzeczywistych problemów dzielnic. Ciekawe i przemyślane były zgłaszane drogą mailową lub pocztą tradycyjną Pomysły na Klimat i komentarze dot. założeń Strategii adaptacji.

Zanieczyszczenie powietrza najważniejszą kwestią

Chociaż kwestia jakości powietrza jest bezpośrednio związana z ochroną środowiska, a rozwiązania ograniczające niską emisję pośrednio dotyczą działań adaptacyjnych, to była ona tematem wszystkich warsztatów konsultacyjnych i często pojawiała się wśród Pomysłów na Klimat. We wspomnianych wcześniej badaniach ilościowych, na pytanie „Które z prezentowanych zjawisk, związanych ze zmianami klimatu, stanowią w Pana(i) ocenie największe zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy?” 31% respondentów odpowiedziało, że „Zanieczyszczenie powietrza, smog”. W badaniu jakościowym na pytanie dot. jakości życia w mieście wśród minusów wskazywano na „zanieczyszczenie powietrza spalinami”. Te wszystkie wyniki świadczą o bardzo dużej wadze, jaką warszawiacy przywiązują do jakości tego, czym oddychają i w Strategii adaptacji temat jakości powietrza nie powinien być pominięty.

Warszawiacy popierają kierunki adaptacji

Porównując proponowane przez mieszkańców rozwiązania – Pomysły na Klimat, z zaproponowanymi w założeniach do Strategii adaptacji kierunkami działań miasta, można stwierdzić, że oba zestawienia są niemal identyczne. Dzięki konsultacjom można wskazać działania, które (prawdopodobnie) uzyskają akceptację społeczną i miejsca, gdzie będzie można je realizować/ gdzie istnieje potrzeba wdrożenia tych działań.

Konsultacje społeczne założeń Strategii adaptacji miały kilka wymiarów. Szczególnie ważnym elementem była edukacja w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz przyjrzenie się, jak wysoka jest świadomość społeczeństwa odnośnie zagrożeń, z jakimi mogą się spotykać w związku z postępującymi zmianami klimatu, jak również na jakim poziomie funkcjonuje w społeczeństwie poczucie tych zagrożeń.

Co po konsultacjach?

W trakcie konsultacji dokonywano, ze społecznościami lokalnymi, identyfikacji przyczyn występowania zagrożeń oraz zbierano propozycje rozwiązań/ działań mających na celu ograniczanie i łagodzenie konsekwencji wystąpienia tych zagrożeń. Zebrane pomysły i koncepcje działań poddane zostaną analizie, po której wzbogacą kierunki i cele strategiczne, wzmacniając aspekt zaadaptowania się Warszawy i jej mieszkańców, a także zmniejszenia skutków i oddziaływania ekstremalnych zjawisk. Będą także wykorzystywane bezpośrednio przy przygotowywaniu programów adaptujących miasto do zmian klimatu. Ponadto zostaną przesłane do właściwych merytoryczne komórek i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy do wykorzystania w realizacji bieżących zadań.

Cały raport 

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz