Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje audytora projektu LIFE+

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje audytora projektu LIFE+

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że zamierza dokonać wyboru z wolnej ręki oferty na wykonywanie usług finansowego audytu zewnętrznego sprawozdania finansowego z wykonania projektu „LIFE_ADAPTCITY_PL”.

Projekt LIFE_ADAPTCITY_PL – „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” realizowany jest przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa, Unię Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart ze środków LIFE+ oraz NFOŚiGW. Projekt rozpoczął się 1 lipca 2014 roku i ma się zakończyć w grudniu 2018 roku. Realizatorzy projektu chcą zwiększyć świadomość i aktywność polskich samorządów oraz mieszkańców metropolii na rzecz adaptacji do zmian klimatu, a także poprawić odporność ekosystemu Warszawy na zmiany klimatu.

Firmy zainteresowane wykonaniem ww. usługi prosimy o składanie ofert do dnia 11 lipca 2016 r. do godziny 12:00 z terminem związania ofertą 30 dni zawierających co najmniej:

1. nazwę, adres, telefon, mail oferenta i nr NIP oraz REGON
2. proponowaną cenę brutto za wykonanie całości usługi
3. zaświadczenie o wpisaniu na listę biegłych rewidentów dla jednego z członków zespołu oferenta
4. dokumentację świadczącą o potencjale i doświadczeniu oferenta prezentującą w szczególności:

  •  zakres świadczonych dotychczas usług audytorskich,
  • referencje dotyczące zrealizowanych zleceń, w tym co najmniej dwóch z ostatnich 3 lat dotyczących końcowego audytu finansowego projektu wykonywanego przy udziale środków Komisji Europejskiej, a w szczególności instrumentu finansowego LIFE+.

Oferty można składać drogą pocztową, kurierem lub osobiście na adres:

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1
00-743 Warszawa
(na przesyłce pocztowej należy dopisać „Audyt ADAPTCITY -OFERTA”)

Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym oferentem umowę o proponowanej treści podanej w załączeniu do ogłoszenia. Ogłoszenie wyników wyboru oferenta nastąpi 18 lipca 2016 roku na stronie www.ine-isd.org.pl, www.adaptcity.pl.

Szczegółowych informacji o prowadzonym wyborze ofert udziela Hanna Kryszyńska tel.: 228510402, mail: h.kryszynska@ine-isd.org.pl.

Załączniki:

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz