Unia Europejska mocno przygotowuje się do zmian klimatu.

Unia Europejska mocno przygotowuje się do zmian klimatu.

Dostosowanie regionów UE i sektorów gospodarczych do skutków zmian klimatycznych jest w tej chwili bardziej pilne niż wynikałoby to z unijnej strategii adaptacyjnej z 2013 r. – wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską analizy strategii. Konieczne są pilne i skuteczne działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

W kontekście porozumienia paryskiego i unijnych polityk klimatycznych i energetycznych UE musi obniżyć emisje gazów cieplarnianych i dostosować się do postępującego globalnego ocieplenia. Pilny charakter globalnych działań w dziedzinie klimatu został dodatkowo podkreślony przez międzynarodowe środowisko naukowe w raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który ogłosił, że temperatury wzrosły już o 1°C z powodu działalności człowieka, a planeta może przejść próg 1,5°C już w 2030 r., jeżeli emisje będą utrzymywane na obecnym poziomie.
Komisarz ds. Działań na rzecz klimatu i energii Miguel Arias Cañete powiedział: „Nasza wspólna praca nad adaptacją pokazała, że nie tylko wiemy więcej, ale możemy zrobić więcej, aby zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatu prognozowanym do 2050 r. Potrzeba dostosowania pozostaje i rzeczywiście wzrosła, ponieważ skutki emisji w przeszłości będą się również rosły w wyniku upałów, burz, pożarów lasów na dużych szerokościach geograficznych. Ocena, której dokonaliśmy stanowi wiarygodną podstawę dla polityki UE w zakresie adaptacji w celu zbadania nowych kierunków, ulepszeń, a także dostosowania do wydarzeń międzynarodowych od 2013 r.”
Strategia UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu ma na celu przygotowanie Europy, tak, aby była bardziej odporną na zmiany klimatyczne, koncentrując się na  kluczowych celach: promowaniu działań państw członkowskich na rzecz ograniczaniu zmian klimatu na poziomie UE oraz wspieraniu procesu decyzyjnego opartego na wiarygodnych informacjach.

Dokonana weryfikacja pokazuje, że strategia osiągnęła swoje cele, a postęp odnotowano w odniesieniu do każdego z jej ośmiu pojedynczych działań, takich jak Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii, rozwój platformy internetowej Climate-ADAPT i istnienie tematu ochrony klimatu jako kluczowego w polityce UE. W raporcie pokazano również w jaki sposób Europa jest nadal wrażliwa na wpływ klimatu na i poza jej granicami. W ramach projektu PESETA III Komisja określiła szereg tych skutków w Europie i dostarczyła informacji na temat konsekwencji społeczno-gospodarczych i opcji adaptacyjnych.
Od 2013 r. stało się jasne, że międzynarodowe działania w dziedzinie klimatu, zawarte w porozumieniu paryskim w 2015 r., muszą uwzględniać bieżące i prognozowane skutki w zakresie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 °C lub 2°C.
Adaptacja może i powinna być potężnym sprzymierzeńcem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i zmniejszania ryzyka katastrof. Polityka UE musi dążyć do stworzenia synergii między trzema strategiami politycznymi, aby uniknąć szkód w przyszłości i zapewnić długoterminowy dobrobyt gospodarczy i społeczny w Europie i krajach partnerskich.

Kluczowe wnioski:
Obecna strategia jest nadal istotna, a Komisja będzie kierować się jej celami. Strategia była punktem odniesienia dla przygotowania Europy do nadchodzących zmian klimatu na wszystkich poziomach.
Wiedza, modelowanie adaptacyjne i działania regionalne zostały przygotowane i zebrane w ramach unijnego programu „Horyzont 2020”.
Główne projekty infrastrukturalne finansowane z budżetu UE przewidują różne formy adaptacji do zmian klimatu jak: podnoszenie się poziomu mórz, powodzie lub intensywne upały.
W przyszłości należy dołożyć starań, aby większość lub wszystkie miasta UE posiadały plan adaptacji, aby chronić obywateli przed ekstremalnymi zagrożeniami klimatycznymi. Plany powinny również uwzględniać określenie słabych punktów niektórych społeczności np. najbardziej oddalonych regiony UE oraz różne rodzaje ryzyka, na jakie narażone są bardzo zróżnicowane regiony kontynentu europejskiego.
Dostosowanie musi wspierać i być wspierane przez ochronę różnorodności biologicznej UE (rozwiązania oparte na przyrodzie).
Należy wspierać sektora prywatny we współpracy na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Komisja nadal będzie prowadzić działania na rzecz opracowania Planu na rzecz Finansowania Zrównoważonego Wzrostu i rozwiązań finansowych z nim związanych.
Raport zwraca również uwagę na konieczność większego wsparcia terenów bardziej zagrożonych skutkami zmian klimatu. Kwestie te powinny być mocno dyskutowane na COP24 w Katowicach.
Raport został przesłany do Parlamentu Europejskiego i do Rady Europy.

Raport

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz