Powstanie baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do nich.

Powstanie baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do nich.

W Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym rozpoczyna się projekt „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” dofinansowany ze środków UE. Realizacja Projektu przewidziana jest do końca 2021 roku.

W projekcie przewidziano szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatu i oceny ich skutków na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach wrażliwych na zmiany klimatu.

IOŚ-PIB planuje dostarczenie nowatorskich narzędzi i opracowanie treści o wysokiej przydatności dla:
– administracji publicznej- rządowej i administracji samorządowej podejmujących na szerokim szczeblu decyzje dotyczące wyboru działań adaptacyjnych i sposobu realizacji tych działań w kontekście ograniczania skutków zmian klimatu;
– środowisk zajmujących się zmianami klimatycznymi oraz środowisk naukowych

W ramach realizacji Projektu przewidziano:
– stworzenie Centralnej Bazy Emisji, mającej na celu: uproszczenie i optymalizację sprawozdawczości podmiotów oraz zapewnienie spójności i poprawy jakości danych,
– zapewnienie wiarygodnych danych emisyjnych na potrzeby modelowania,
– zgromadzenie danych o emisjach punktowych, liniowych i powierzchniowych w jednym systemie bazodanowym i ich coroczna aktualizacja,
– rozkład przestrzenny emisji.
– stworzenie Systemu Wspomagania Podejmowania Decyzji, mającego na celu: stworzenie podstaw do polityki redukcji emisji w kontekście kosztów środowiskowych, prognozę aktywności krajowych, dającą możliwość formułowania planów i scenariuszy, opracowanie map zawierających: symulacje jakości powietrza, udziały poszczególnych źródeł emisji w wielkości stężeń, wskazanie obszarów/sektorów, mających największy wpływ na jakość powietrza w danej lokalizacji (np. w układzie wojewódzkim), poziom narażenia zdrowia ludzi i środowiska na oszacowane stężenia i emisje, zestawienia statystyczne dla w/w map, w tym: kosztów redukcji emisji zanieczyszczeń dla określonych technik redukcji, kosztów i korzyści z porównania wyników modelowania dla różnych wielkości emisji,
– opracowanie scenariuszy klimatycznych, mających na celu: prognozę zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2050, stworzenie portalu dedykowanego prezentacji opracowanych scenariuszy klimat-scenariusze, opracowanie bazy wiedzy o adaptacji do zmian klimatu

W ramach projektu powstaną dwa portale: klimat – info oraz klimat – adaptacje.
Przewidziano także szereg działań informacyjno – promocyjnych oraz o charakterze edukacyjnym, które będą realizowane poprzez: e-learning, publikacje, konferencje, warsztaty, szkolenia, opracowania.

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz