Czy miasta są przygotowane na klęski żywiołowe?

Czy miasta są przygotowane na klęski żywiołowe?

Choć tragiczne wydarzenia we Włoszech sprzed kilku tygodni były geograficznie od nas odległe, to kwestia ryzyka klęsk żywiołowych dotyczy również polskich miast.

Biuro ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNISDR) i Europejski Komitet Regionów (KR) uzgodniły pięcioletni plan działania, którego celem jest wsparcie miast i regionów UE w podejmowaniu bardziej zdecydowanych działań na rzecz ograniczania skutków klęsk żywiołowych. W szczególności, do 2020 r. powinna wzrosnąć liczba miast posiadających strategie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi.

Plan działania, który został podpisany w Międzynarodowym Dniu Ograniczania Skutków Katastrof Naturalnych , zmierza do przełożenia ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 – dobrowolnego międzynarodowego podejścia do polityki i działań w zakresie zarządzania klęskami żywiołowymi – na propozycje dla samorządów lokalnych i regionalnych. Plan działania oznacza wzmocnienie partnerstwa między KR-em a UNISDR, które nawiązano w 2012 r.

„Czy wiedzą państwo, że w ostatnich 20 latach 1,3 mln osób straciło życie podczas katastrof naturalnych: burz, powodzi, fali upałów, suszy, trzęsień ziemi i tsunami? Wiele osób można było uratować dzięki lepszej gotowości i systemom wczesnego ostrzegania” – powiedziałRobert Glasser , specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ do spraw ograniczania skutków klęsk żywiołowych.

Markku Markkula, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, stwierdził: „Podpisujemy ten plan działania, ponieważ – tu i teraz – regiony i miasta w całej UE są zagrożone. Miasta się rozrastają, klimat się zmienia i musimy nauczyć się lepiej dzielić się wiedzą – to tylko trzy z powodów, dla których musimy ściślej współpracować”.

Ceremonia podpisania ma miejsce siedem tygodni po trzęsieniu ziemi w środkowych Włoszech, w którym zginęło prawie 300 osób.

„Ostatnie tragiczne wydarzenia w środkowych Włoszech wyraźnie pokazują, jak ważne jest budowanie odpornych społeczności” – powiedział Adam Banaszak (PL/EKR), radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przygotowujący obecnie konkretne propozycje dotyczące tego, w jaki sposób władze lokalne i regionalne, działając wspólnie z UNISDR i UE, mogą oceniać i zmniejszać ryzyko klęsk żywiołowych oraz na nie reagować. „Samorządy lokalne i regionalne są na pierwszej linii zarządzania klęskami żywiołowymi. Zajmujemy się zapobieganiem, jesteśmy odpowiedzialni za natychmiastowe reagowanie na klęski oraz za działania ratunkowe. Katastrofy nie zatrzymują się na granicach państw, zatem potrzebne są skoordynowane wysiłki”.

Opinia przygotowywana przez Adama Banaszaka, która doda perspektywę lokalną i regionalną do prac przeprowadzonych już przez Komisję Europejską, ma zostać przyjęta w marcu 2017 r. W czerwcu 2014 r. KR wniósł wkład w obrady dotyczące ram z Sendai poprzez opinię, której sprawozdawcą był Harvey Siggs (UK/EKR), radny dystryktu Mendip.

Zwracając uwagę na znaczenie odporności na klęski żywiołowe, Harvey SIGGS powiedział: „Nasze społeczności mogą stać się odporne tylko dzięki współpracy. Chciałbym podziękować UNISDR za wszystko, co robi w tej dziedzinie. Cieszę się, że współpraca między KR-em a UNISDR, nawiązana, gdy byłem sprawozdawcą, została sformalizowana poprzez przyjęcie dziś planu działania”.

źródło: www.cor.europa.eu

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz