Mapa klimatyczna Warszawy

Mapa klimatyczna Warszawy powstała jako podstawa do formułowania strategii adaptacji do zmian klimatu miasta. Punktem wyjścia do praktycznego i profesjonalnego zajmowania się adaptacją do zmian klimatu w mieście jest rozpoznanie jakie zagrożenia mogą zaistnieć przy prognozowanej skali zmian klimatu globalnego.

Analiza przewidywanych i potencjalnych skutków zmian klimatu dla Warszawy w perspektywie drugiej połowy XXI w. dotyczyła przede wszystkim takich zjawisk meteorologicznych jak: fale upałów, fale mrozów, silne wiatry, silne opady atmosferyczne, wskaźnik UHI określający wielkość wyspy ciepła czyli różnicy temperatur między centrum miasta a jego przedmieściami.

Etapy tworzenia mapy

Praca nad mapą klimatyczną Warszawy była podzielona na osiem etapów:

 1. gromadzenie (uzupełnienie istniejącej bazy) i weryfikacja danych obserwacyjnych różnych elementów klimatu na obszarze Warszawy i w jej okolicach (temperatura i wilgotność powietrza, wiatr, promieniowanie słoneczne, opady)
 2. opracowanie scenariuszy zmian różnych elementów klimatu dla Warszawy w odniesieniu do lat 60. XXI w.
 3. wykonanie downscalingu (uszczegółowienia) modelowanych elementów klimatu dla różnych rodzajów zagospodarowania i użytkowania terenu w Warszawie
 4. opracowanie modeli regresji (sposobu modyfikacji stanu atmosfery przez warunki terenowe) wybranych zjawisk meteorologicznych, opisujących związki pomiędzy ich występowaniem a poddanymi downscalingowi modelowanymi wartościami odpowiednich elementów klimatu
 5. wykonaniu prognoz występowania wybranych zjawisk meteorologicznych w różnych typach pokrycia i użytkowania terenu w Warszawie
 6. wykonaniu map obrazujących prognozowane zróżnicowanie występowania zjawisk meteorologicznych na obszarze Warszawy
 7. opracowaniu map bonitacyjnych ryzyka klimatycznego dla Warszawy w ujęciu przestrzennym
 8. określeniu skutków zidentyfikowanego ryzyka klimatycznego w ujęciu przestrzennym dla ludzi, gospodarki i przyrody.W wyniku wykonanych prac powstały mapy obrazujące m.in.:
  • występowanie różnych zjawisk meteorologicznych w Warszawie (opadów, temperatury, wiatrów itp.) w ostatnich latach
  • występowanie skutków różnych zjawisk meteorologicznych w Warszawie w ostatnich latach
  • scenariusze możliwej zmiany występowania zjawisk meteorologicznych w Warszawie w wyniku zmian klimatu w ciągu 50 najbliższych lat
  • ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zjawisk meteorologicznych w Warszawie w różnych miejscach miasta.

Zespół autorski

Mapa klimatyczna Warszawy została opracowana w zespole naukowym pod kierunkiem prof. Elwiry Żmudzkiej z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, z udziałem dr Małgorzaty Liszewskiej z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego UW oraz w konsultacji z: prof. Szymonem Malinowskim, prof. Haliną Lorenc, prof. Barbarą Szulczewską i prof. Tadeuszem Markowskim.

Inspiracja

Strona internetowa regionu Stuttgart zawierająca atlas klimatyczny dla miasta Stuttgart, http://www.region-stuttgart.org/

Strona internetowa regionu Stuttgart zawierająca atlas klimatyczny dla miasta Stuttgart, http://www.region-stuttgart.org/

Punktem odniesienia dla mapy klimatycznej Warszawy jest atlas klimatyczny dla Stuttgartu (zobacz Dobre praktyki ).

Zobacz serię map klimatycznych

Mapy dostępne są na stronie www.mapa.um.warszawa.pl.

Spis map

Mapy wraz komentarzem i objaśnieniami dostępne są pod poniższymi linkami na naszej stronie internetowej:

Interwencje straży pożarnej

Interwencje straży pożarnych w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych 2008-2014

Opady atmosferyczne

Średnia roczna suma opadów w latach 2008-2014

Średnia suma opadów w okresie zimowym 2008-2014

Średnia suma opadów w okresie letnim 2008-2014

Suma dobowa opadu w dniu 3 czerwca 2010 roku

Liczba dni z sumą opadu większą niż 10mm

Liczba dni z sumą opadu większą niż 20mm

Okresy bezopadowe dłuższe niż 10 dni

Przepuszczalność powierzchni

Mapa nieprzepuszczalności powierzchni miasta, przedziały co 10%

Mapa nieprzepuszczalności powierzchni miasta, przedziały co 20%

Powierzchnia biologicznie czynna

Udział powierzchni biologicznej czynnej (%) w granicach miasta stołecznego Warszawa – stan na rok 2006

Udział powierzchni biologicznej czynnej (%) w granicach miasta stołecznego Warszawa – stan na rok 2014

Udział powierzchni biologicznie czynnej (%) w jednostkach funkcjonalno-przestrzennych Systemu Przyrodniczego Warszawy – stan na rok 2014

Mapy albedo powierzchni miasta w wybrane dni lat 2007-2014

Rozkład wartości albedo 3.05.2007

Rozkład wartości albedo 19.05.2007

Rozkład wartości albedo 28.08.2009

Rozkład wartości albedo 19.05.2013

Rozkład wartości albedo 20.06.2013

Rozkład wartości albedo 8.09.2013

Rozkład wartości albedo 22.05.2014

Mapy temperatury powierzchni miasta w wybrane dni lat 2007-2014

Temperatura powierzchni 3.05.2007

Temperatura powierzchni 19.05.2007

Temperatura powierzchni 28.08.2009

Temperatura powierzchni 19.05.2013

Temperatura powierzchni 20.06.2013

Temperatura powierzchni 8.09.2013

Temperatura powierzchni 22.05.2014

Temperatura powietrza

Średnia roczna temperatura powietrza 2008-2014

Średnia temperatura powietrza w okresie letnim 2008-2014

Średnia temperatura powietrza w okresie zimowym 2008-2014

Dni bardzo mroźne

Noce bardzo ciepłe

Noce tropikalne

Mapy wskaźnika jakości zieleni NDVI w wybrane dni lat 2007-2014

Rozkład wartości wskaźnika NDVI 3.05.2007

Rozkład wartości wskaźnika NDVI 19.05.2007

Rozkład wartości wskaźnika NDVI 28.08.2009

Rozkład wartości wskaźnika NDVI 19.05.2013

Rozkład wartości wskaźnika NDVI 20.06.2013

Rozkład wartości wskaźnika NDVI 8.09.2013

Rozkład wartości wskaźnika NDVI 22.05.2014

Scenariusze zmian klimatu – roczne sumy opadów

Średnia roczna suma opadów 2041-2050 (RCP 4.5)

Średnia roczna suma opadów 2041-2050 (RCP 8.5)

Średnia roczna suma opadów 2081-2090 (RCP 4.5)

Średnia roczna suma opadów 2081-2090 (RCP 8.5)

Scenariusze zmian klimatu – liczba dni z opadem większym niż 20mm

Liczba dni z sumą opadu >=20 mm 2041-2050 (RCP 4.5)

Liczba dni z sumą opadu >=20 mm 2041-2050 (RCP 8.5)

Liczba dni z sumą opadu >=20 mm 2081-2090 (RCP 4.5)

Liczba dni z sumą opadu >=20 mm 2081-2090 (RCP 8.5)

Scenariusze zmian klimatu – średnia roczna temperatura powietrza

Średnia roczna temperatura powietrza 2041-2050 (RCP 4.5)

Średnia roczna temperatura powietrza 2041-2050 (RCP 8.5)

Średnia roczna temperatura powietrza 2081-2090 (RCP 4.5)

Średnia roczna temperatura powietrza 2081-2090 (RCP 8.5)

Scenariusze zmian klimatu – średnia roczna temperatura powietrza

Noce tropikalne 2041-2050 (RCP 4.5)

Noce tropikalne 2041-2050 (RCP 8.5)

Noce tropikalne 2081-2090 (RCP 4.5)

Noce tropikalne 2081-2090 (RCP 8.5)

Scenariusze zmian klimatu – początek okresu wegetacyjnego

Początek okresu wegetacyjnego 2041-2050 (RCP 4.5)

Początek okresu wegetacyjnego 2041-2050 (RCP 8.5)

Początek okresu wegetacyjnego 2081-2090 (RCP 4.5)

Początek okresu wegetacyjnego 2081-2090 (RCP 8.5)

Scenariusze zmian klimatu – długość okresu wegetacyjnego

Długość okresu wegetacyjnego 2041-2050 (RCP 4.5)

Długość okresu wegetacyjnego 2041-2050 (RCP 8.5)

Długość okresu wegetacyjnego 2081-2090 (RCP 4.5)

Długość okresu wegetacyjnego 2081-2090 (RCP 8.5)