Kolejne spotkanie Komitetu Konsultantów Naukowych

Kolejne spotkanie Komitetu Konsultantów Naukowych

W dniu 8 września w Biurze Infrastruktury m.st. Warszawy miało miejsce kolejne, trzecie już spotkanie, Komitetu Konsultantów Naukowych mapy klimatycznej m.st. Warszawy. W jego trakcie dr Wojciech Szymalski przedstawił raport o stanie obecnego zaawansowania nad projektem ADAPTCITY. Jego wystąpienie, koreferat prof. Barbary Szulczewskiej oraz informacja Igora Zachariasza z Unii Metropolii Polskich nt. dostępności danych o zagospodarowaniu przestrzennym w kontekście prognozy zagospodarowania, były podstawą do późniejszej dyskusji.

W trakcie dotychczasowych prac merytorycznych w ramach projektu wykonano:

 • mapę gęstości zabudowy
 • mapę przepuszczalności podłoża
 • mapę zasięgu i jakości zieleni miejskiej (NDVI)
 • mapę albedo miasta
 • mapę temperatury powierzchni miasta w dni ciepłe
 • mapę interwencji straży pożarnych w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych (2008-2014)
 • mapy i charakterystyki termiczne miasta
 • mapy i charakterystyki opadowe miasta
 • analizę stanu funkcjonowania Systemu Przyrodniczego Miasta z uwzględnieniem: wielkości powierzchni biologicznie czynnych w jednostkach przestrzennych, zmiany powierzchni biologicznie czynnych, zgodności zapisów studium z faktycznym zagospodarowaniem, zmian funkcji SPW.
 • analizę umieralności w wyniku fal upałów
 • oraz zebrano dane o wezbraniach powodziowych Wisły w Warszawie.

Ponadto Urząd Miasta Warszawa przygotował i dostarczył:

 • mapę stanu zagospodarowania miasta
 • mapę systemu kanalizacji deszczowej i melioracji w mieście wraz z analizą (2001)
 • mapę ryzyka i zagrożenia powodziowego zgodne z Dyrektywą Powodziową
 • mapę hydrograficzną.

Po wystąpieniu dr. Szymalskiego koreferat wygłosiła prof. Barbara Szulczewska. Był on poświęcony ocenie pierwszego etapu realizacji analizy funkcjonowania Systemu Przyrodniczego z perspektywy metodyki określenia zmian terenów biologicznie czynnych w obrębie SPW i pod względem metodyki określenia stanu SPW w jednostkach funkcjonalno-przestrzennych wyznaczonych w Studium i porównania ich do rekomendowanych w Studium wskaźników PBC.

 Kluczowe pytania do tej części materiału:

 • Czy zaproponowana metodyka jest dobrze dobrana i przyniesie wyniki przydatne dla mapy klimatycznej Warszawy oraz wnioski do strategii adaptacji do zmian klimatu Warszawy?
 • O jakie elementy można by rozszerzyć w II etapie powyższą analizę, aby przyniosła ona lepiej umotywowane wnioski dotyczące funkcjonowania poszczególnych podsystemów SPW, a w szczególności klinów napowietrzających miasto.
 • W jakim zakresie warto zestawić dane prezentowane w tej analizie z analizami wykonanymi dla potrzeb mapy klimatycznej przez IGiK prezentowanym podczas spotkania KKN w dniu 24 kwietnia 2015, aby uzyskać więcej wniosków przydatnych  dla adaptacji miasta do zmian klimatu?

Najważniejsze uwagi i spostrzeżenia z dyskusji:

 • ponieważ poziom szczegółowości map nie pozwala na określenie strategicznych obszarów na których kumulują się zjawiska (opady, wysoka temperatura) należy: (1) bazować na jednostkach planistycznych, a nie na dzielnicach Warszawy, (2) zidentyfikować kryteria ustanawiania obszarów krytycznych i (3) ustawić sekwencje ważności kryteriów;
 • obszary strategiczne należy wyróżnić dla poszczególnych kategorii zagrożeń i zjawisk;
 • bazą do wskazania zagrożeń mogą stać się plany deweloperskie;
 • należy wyróżnić obszary krytyczne i dla nich sporządzić bardziej szczegółowe mapy rozprzestrzeniania się zjawisk pogodowych z uwzględnieniem Doliny Wisły, która ma kluczowy wpływ na klimat miasta pełniąc rolę najważniejszego korytarza powietrznego oraz będąc elementem wpływającym na przeskok chmur;
 • więcej uwagi należy poświęcić korytarzom powietrznym
 • potrzebna jest koncepcja, która pozwoli zminimalizować błędy wynikające z liczby stacji mierzących temperaturę oraz zbyt małej ilości danych (m.in. zbyt krótkie serie i braki) dotyczących sytuacji meteorologicznych.

W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Wojciech Szymalski – Koordynator Projektu ADAPTCITY
 2. Andrzej Kassenberg-  Expert ds. klimatu w Projekcie ADAPTCITY
 3. Renata Filip – Asystent w Projekcie ADAPTCITY
 4. Małgorzata Liszewska- Modelowanie zmian klimatu.
 5. Barbara Szulczewska- Członek Komitetu Konsultantów Naukowych ADAPTCITY
 6. Tadeusz Markowski- Członek Komitetu Konsultantów Naukowych ADAPTCITY
 7. Halina Lorenc- Członek Komitetu Konsultantów Naukowych ADAPTCITY
 8. Anna Dźwigalska – Urząd Miasta Stołecznego Warszawa- Członek zespołu projektu ADAPTCITY
 9. Leszek Drogosz – Urząd Miasta Stołecznego Warszawa- Członek zespołu projektu ADAPTCITY
 10. Igor Zachariasz- Unia Metropolii Polskich
 11. Anna Czyżewska- NFOŚiGW

 

mk

fot. Giuseppe Milo, flickr.com, CC BY 2.0

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz