Kalisz a zmiany klimatu

Kalisz a zmiany klimatu

„Wrażliwość miasta Kalisza na zmiany klimatu – studium przypadku” to tytuł opracowania przygotowanego przez pracowników naukowych Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Materiał został stworzony przez czworo naukowców: Zdzisława Cichockiego z Zakładu Ekologicznych Podstaw Planowania Przestrzennego IOŚ-PIB,  Małgorzatę Hajto z Zakład Ocen Środowiskowych IOŚ-PIB oraz Annę Romańczak i Macieja Sadowskiego z Zakładu Ochrony Klimatu IOŚ-PIB, a opublikowany został w 49 tegorocznym numerze czasopisma Inżynieria Ekologiczna*.

Ze streszczenia do materiału:

Celem artykułu była ocena wrażliwości miasta Kalisza na czynniki klimatyczne jako podstawy opracowania miejskiej strategii adaptacyjnej. Ocenę oparto na danych i informacjach społecznych, gospodarczych i o środowisku – ilościowych i jakościowych. W analizach ustalono, że Kalisz najbardziej wrażliwy jest na fale upałów, powodzie i susze oraz koncentrację zanieczyszczeń powietrza. Grupy ludności najbardziej wrażliwe na fale upałów (dzieci i osoby starsze), stanowiące prawie 25% populacji miasta, w większości (prawie 72%), zamieszkują tereny śródmiejskie i osiedla blokowe, charakteryzujące się parametrami zagospodarowania terenu niekorzystnymi z punktu widzenia komfortu termicznego mieszkańców. W zasięgu wody 100-letniej mieszka ok. 1% ludności miasta, a wody 500-letniej ponad 4%. Powodzie zagrażają także części ujęć wody. Miasto jest podatne na podtopienia w wyniku opadów ulewnych oraz potencjalnie wrażliwe na susze. Ekspansja zainwestowania miejskiego na terenach otwartych po stronie nawietrznej oraz na terenach głównego kanału napowietrzania miasta w dolinie rzeki, spowoduje wzrost wrażliwości miasta na ten czynnik związany z klimatem. Uwzględnienie oczekiwanych zmian klimatu w dokumentach strategicznych rozwoju miasta w dłuższym horyzoncie czasowym powinno polegać na modernizacji sieci kanalizacyjnej, racjonalizacji zużycia wody, rozbudowie infrastruktury błękitno-zielonej, wprowadzaniu rozwiązań przyjaznych środowisku w ogrzewaniu i transporcie. W dziedzinie społecznej niezbędne jest zapewnienie klimatyzacji w okresie letnim w obiektach usług publicznych – ochrony zdrowia i edukacji.

Całość publikacji do pobrania na stronach czasopisma Inżyniera Ekologiczna. Inżynieria Ekologiczna jest czasopismem naukowym podejmującym szeroko pojęte zagadnienia ochrony środowiska. Wszystkie zamieszczone w czasopiśmie publikacje są recenzowane.

Fotografia tytułowa: flickr.com, Rüdiger Reichle, Kalisz (CC BY-NC-ND 2.0)

 

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz