Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje wykonawcy na usługi opracowania graficznego oraz druku publikacji w ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje wykonawcy na usługi opracowania graficznego oraz druku publikacji w ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL

Przedmiotem prac jest opracowanie graficzne (we współpracy z zamawiającym, przy wykorzystaniu księgi znaku projektu) oraz druk czterech wydawnictw/publikacji w ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL w okresie do 15 czerwca 2019 roku.

1. Poradnik adaptacji do zmian klimatu
– format wydruku: B5
– ilość stron: 80
– nakład: 1000 szt.
– papier 100g środek, 250 g okładka
– kolor 4+4

2. Atlas Satelitarny Warszawy
– format wydruku: A3
– ilość stron: 30
– nakład: 1500 szt.
– papier środek- 200 g kreda, 300g karton -okładka
– kolor 4×4
– publikacja zawierająca w większości wielokolorowe zdjęcia

3. Klimat pod okiem obywateli
– format: A4
– nakład – 500 szt.
– ilość stron: 50
– papier – 90 g środek, 250 g okładka
– kolor 4×4
– publikacja będzie zawierała tabele i wykresy

4. Broszura o wynikach projektu ADAPTCITY (Raport laika)
– format B5
– nakład 1000 szt.
– ilość stron: 10
– papier 90 g środek, 170 g okładka
– kolor 4+4

W ofercie prosimy o wyszczególnienie cen dla każdego wydawnictwa osobno.

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie). Oferty można składać pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres:
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1
00-743 Warszawa
(na przesyłce pocztowej należy dopisać „ADAPTCITY– druk publikacji- oferta”)

lub mailem na adres: ine@ine-isd.org.pl , w tytule maila należy podać: ADAPTCITY– druk publikacji- oferta.
Ofertę należy złożyć do dnia 11 marca 2019 r., do godziny 13:00 (liczy się data wpłynięcia przesyłki na podany adres)

Oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11 marca 2019 roku o godz. 14:00.

Pełna treść zapytania ofertowego

Wymagane załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 Wzór umowy 

 

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz