Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje prawnika.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje prawnika.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że zamierza dokonać wyboru oferty na wykonywanie usług prawnych w ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL.

Projekt LIFE_ADAPTCITY_PL – „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” realizowany jest przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa, Unię Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart przy dofinansowaniu LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt rozpoczął się 1 lipca 2014 roku i ma się zakończyć 30 czerwca 2019 roku.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług prawniczych w okresie od momentu podpisania umowy z kontrahentem do 30 czerwca 2019 na rzecz Fundacji, w szczególności na rzecz projektu LIFE_ADAPTCITY_PL tj., realizowanego z udziałem środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW.

Świadczone przez wybranego kontrahenta usługi prawnicze będą dotyczyć w szczególności zagadnień z zakresu:
– pomocy publicznej,
– praw autorskich,
– zamówień publicznych
– kodeksu cywilnego
– prawa pracy
– oraz innych związanych z realizacją projektu zgodnie z prawem polskim i unijnym.

Przewiduje się następujące rodzaje usług prawniczych:
opinia prawna (a) – czyli opracowanie w formie pisemnej o objętości powyżej 5 stron tekstu (7500 znaków ze spacjami), realizowane w minimalnym terminie 5 dni od otrzymania zapytania od zamawiającego, które może być bezpośrednio wykorzystane w zewnętrznych kontaktach zamawiającego z osobami trzecimi lub organami administracyjnymi;
odpowiedź na zapytanie prawne (b) – czyli opracowanie w formie pisemnej o objętości do 3 stron tekstu (4500 znaków ze spacjami), realizowane w terminie od 2 do 5 dni od otrzymania zapytania od zamawiającego, które może być bezpośrednio wykorzystane w zewnętrznych kontaktach zamawiającego z osobami trzecimi lub organami administracyjnymi. Przygotowanie pisma procesowego lub umowy związanej z realizacją projektu traktowane jest jako odpowiedź na zapytanie prawne.
konsultacje prawne (c)– czyli odpowiedź na kwestię natury prawnej zamawiającego możliwa do zrealizowania w formie pisemnej lub słownej niezwłocznie po otrzymaniu pytania. Do tej kategorii zaliczają się konsultacje treści umów, pism, specyfikacji zamówień publicznych sporządzanych we własnym zakresie przez zamawiającego. Do tej kategorii nie należą odpowiedzi udzielane przez prawnika reprezentującego kontrahenta podczas spotkań zespołu projektowego lub które udzielane są po zakończeniu spotkania jako uzupełnienie odpowiedzi udzielonej przez prawnika reprezentującego kontrahenta podczas spotkania zespołu projektowego.
udział prawnika reprezentującego kontrahenta w spotkaniach (d) na żądanie celem zapewnienia bieżących usług prawniczych przy realizowanych działaniach;

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane kwartalnie jako suma wartości usług wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
Od podpisania umowy z kontrahentem do 30 czerwca 2019 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
– Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie , iż spełnia warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zm.), oraz
– Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zm.), oraz
– Wykonawca złożył ofertę przygotowaną zgodnie z punktem 9 niniejszego zapytania.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Wojciech Szymalski – Koordynator projektu LIFE_ADAPTCITY_PL – tel.: 795-110-368, mail: w.szymalski@ine-isd.org.pl
Renata Filip – Asystent Koordynatora projektu LIFE-ADAPTCITY_PL – (22) 851 04 02, mail: r.filip@ine-isd.org.pl
Termin związania ofertą: 30 dni
Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
· Nazwę, adres, telefon, mail oferenta, nr NIP, KRS oraz REGON;
· Proponowane jednostkowe ceny brutto za wykonanie: a) opinii prawnej, b) odpowiedzi na zapytanie prawne, c) konsultacji prawnej, d) udziału w spotkaniu projektowym;
· Dokumentację świadczącą o potencjale i doświadczeniu Oferenta prezentującą minimum 3 referencje z okresu ostatnich 5 lat za wykonywanie usług prawnych;
· Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty można składać droga pocztową, kurierem lub osobiście na adres:
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1
00-743 Warszawa
(na przesyłce pocztowej należy dopisać „Przetarg prawnik Fundacja InE – OFERTA”)

albo e-mailem (skan oferty) na adres:
r.filip@ine-isd.org.pl podając w tytule maila treść: „Przetarg prawnik Fundacja InE – OFERTA” do dnia 25 lutego 2019, do godziny 12:00 (liczy się data wpłynięcia przesyłki na podany adres)
Oferenci, którzy dostarczyli oferty e-mailem, mogą być poproszeni o nadesłanie oryginałów ofert, w celu ich weryfikacji.
Kryteria oceny oferty:
Cena waży 80% na ocenie oferty. Doświadczenie oferenta waży 20% na ocenie oferty.
Sposób uwzględnienia ceny podczas oceny ofert (wzór obliczenia oceny):
Ocena = ([szacunkowa wartość zamówienia] – [wartość zamówienia oferenta])/[szacunkowa wartość zamówienia], gdzie
[wartość zamówienia oferenta] = X * cena a + Y * cena b + Z * cena c + Q * cena d, gdzie
X, Y, Z ,Q – planowana do wykonania przez Zamawiającego liczba usług prawniczych danego rodzaju oraz a, b, c, d – oznaczenia rodzajów usług zgodnie z opisem w niniejszym ogłoszeniu

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz