Co mieszkańcy Warszawy myślą o adaptacji do zmian klimatu?

Co mieszkańcy Warszawy myślą o adaptacji do zmian klimatu?

W ramach projektu Adaptcity przeprowadzono badania, których głównym celem było uzyskanie informacji pomocnych w opracowaniu strategii adaptacji m.st. Warszawy do zmian klimatu.

W badaniach realizowanych metodami ilościowymi i jakościowymi poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania, czy mieszkańcy oraz przedstawiciele wybranych osiedli, a także jednostek miejskich postrzegają zmiany klimatu, czy odczuwają ich skutki, czy znają działania służące adaptacji do zmian klimatu oraz jak oceniają wybrane rozwiązania adaptacyjne. Badania ilościowe były realizowane techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), każdorazowo na próbie 1100 warszawiaków w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%. Badania jakościowe były realizowane techniką zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Brali w nich udział mieszkańcy Warszawy (młodzież, rodzice, seniorzy), przedstawiciele wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek miejskich. Badania jakościowe zrealizowano w ramach projekt LIFE_ADAPTCITY_PL pn. „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” przy udziale środków Instrumentu Finansowego LIFE+ UE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy o nr LIFE 13INF/PL/000039 zawartej w Warszawie w dniu 28 listopada 2014 r. pomiędzy Fundacją Instytutem na Rzecz Ekorozwoju a Miastem Stołecznym Warszawa.
Wykonawcy badań:
Danae Sp. z o.o. (badanie ilościowe, 2018)
ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. (badanie jakościowe, 2018)
Realizacja Sp. z o.o. (badanie ilościowe, 2016)
ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. (badanie jakościowe, 2016)

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl

Pliki do ściągnięcia

Badanie ilościowe ADAPTCITY 2018 (plik: badanie_ilosciowe_adaptcity_2018.pdf, rozmiar pliku: 1194.93 KB)
Badanie jakościowe ADAPTCITY 2018 (plik: badanie_jakosciowe_adaptcity_2018.pdf, rozmiar pliku: 6203.33 KB)

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz